SETKÁNÍ VE STROMOVCE, A MEATING IN STROMOVKA

27. 3. 2023

Galerie U Bílého Jednorožce Klatovy 3. 9. 2022 – 30. 10. 2022

Setkání ve Stromovce / A Meeting in Stromovka
Kurátoři / Curators: Hana Šauerová, za Galerii Klatovy / Klenová: Petr Krátký a Jiří Machalický
Vystavující / Exhibitors: Adamec Vojtěch, Atlasová Alexandra, Bílková Karolína, Demčáková Tatiana, Fischer Birgitt, Folejtarová Tereza, Havlíček Aleš, Havlín Zbyněk, Hlavina Tomáš, Chloupa Martina, Kintera Krištof, Knížák Milan, Kolář Vladan, Ladrová Marie, Mach Maria Jan, Maupicová Michaela, Perič Milan, Pernicová Klára, Polcar Tomáš, Polcarová Ester, Prázná Vilma, Preslová Miloslava, Rádl Michal, Řezáčová Zdeňka, Sceranková Pavla, Stoss Jan, Strach Tichá Kateřina, Synek Jan, Šimlová Štěpánka, Špaňhel Jakub, Štochlová Martina, Tichoň Pavel, Tóth Štefan, Vaňková Markéta, Véla Vladimír, Vlček Jan
Galerie u Bílého jednorožce v Klatovech / White Unicorn Gallery in Klatovy
3. 9. 2022 – 30. 10. 2022
Vernisáž výstavy / Exhibition opening: 2. 9. 2022, 18:00
Hudební vystoupení / Musical performance: Marie Ladrová
Překlady / Translations: Stephan von Pohl, Hana Šauerová
Grafická úprava / Graphic design: Pavel Ticho(ň)
Technická podpora / Technical support: Jitka Svobodová
-CZ-
Výstava Setkání ve Stromovce představuje výběr děl téměř čtyřiceti absolventů a pedagogů intermediálního ateliéru Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze. Tento ateliér Knížák založil z pozice nově zvoleného rektora začátkem roku 1990 a jeho zaměření definoval jako volný pohyb mezi médii. Ve své době ateliér představoval první pedagogickou koncepci tohoto typu v Československu nabízející prostor studentům, kteří nebyli vyhraněni ve volbě výrazových prostředků. Během jeho pětadvacetiletého trvání se v něm objevila řada různých uměleckých přístupů, z nichž jsou na výstavě představeny jen některé.
Znamená umění učit člověka žít? táže se Knížák již v roce 1964 v textu k akční přednášce Proč právě tak?. Tato otázka charakterizuje i jeho pedagogický přístup, v němž kladl důraz na proces učení a sepětí umění s životem člověka. Pro Intermediální školu bylo charakteristické zadávání individuálních úkolů, které se podobaly intelektuálním cvičením. Tato zadání připomínala hádanky a burcovala studenta, aby dělal chyby, zkoušel neznámá řešení. Jejich cílem nebylo ani tak dílo, ale cesta k němu.
Koncepce výstavy se však soustředí na konkrétní výsledek výuky ve formě děl, která vznikla v době studia či krátce po něm. Jejím smyslem je přiblížit práci s různými médii a tématy v dobových proměnách, ale také připomenout atmosféru této školy. Název odkazuje k významu společenské roviny výuky i fyzickému ateliérovému prostoru v budově AVU na okraji parku Stromovka, jenž členy intermediálního ateliéru spojoval napříč generacemi.
-EN-
A Meeting in Stromovka presents a selection of works by nearly forty graduates and teachers of Milan Knížák’s intermedia studio at Prague’s Academy of Fine Arts. Knížák founded the studio in 1990 as the Academy’s newly elected rector, defining it as encouraging “free movement between media.” At the time, it was the first educational concept of its kind in Czechoslovakia, offering a place for students who were not fixed on one choice of artistic medium. Over its twenty-five-year existence, the studio welcomed many different artistic approaches, only some of which are present at the exhibition.
„Does art mean teaching people to live?” Knížák asked in his 1964 action-lecture Why This Way? This question also reflects his approach to teaching, where he emphasized the teaching process and the connection between art and people’s lives. His Intermedia School was characterized by individual assignments that resembled intellectual exercises or riddles meant to encourage students to make mistakes and try out unfamiliar solutions. The goal wasn’t so much to create a work of art as a find the path to making it.
The exhibition has been conceived in a way that focuses on the concrete outcome of instruction in the form of works of art created during the artists’ studies or shortly afterwards. Its aim is to present changing ways of working with various media and subjects over time while also recalling the atmosphere that prevailed at the Intermedia School. The exhibition’s title is a reference to the social nature of instruction and the physical studio space in the AVU building on the edge of Stromovka Park, which all the studio’s students have in common across artistic generations.